تحلیلگر نرم افزار

نام شرکت

مشخصات شرکت /موسسه

مشخصات افراد مورد نیاز

 حداقل سابقه کار

عنوان موقعیت شغلی

تعداد افراد

جنسیت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *