جزییات

استان

شرکت/موسسه/سازمان

موقعیت شغلی

تهران

ایران خودرو

تحلیلگر نرم افزار

تهران

تجارت آروین آینده

کارشناس فرآیند و تعالی سازمانی

تهران

ایران خودرو

کارشناس استقرار پروسس میکر

تهران

ایران خودرو

تحلیلگر نرم افزار